Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” w Grudziądzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.strzemiecin.eprzedszkola.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.


Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Spyta, e-mail referent.pmstrzemiecin@gmail.com Numer telefonu: 56 4610725 lub 609 004 718. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

ul. Korczaka 21

Do budynku prowadzi główne wejście od Korczaka 21 i  jest ono ogólnodostępne  w godzinach pracy przedszkola. 

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  Jest  podjazd dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz odległość 8 m chodnika, szerokości 5,0 metra, a następnie pokonać niski próg oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Domofon znajduje się po lewej stronie na wysokości 145 cm w miejscu trudno dostępnym.

Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.

Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ul. Jackowskiego 47

Do budynku prowadzi główne wejście od Jackowskiego 47 i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. 

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest  podjazd dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy  pokonać niski próg przy drzwiach oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Domofon znajduje się po lewej stronie na wysokości 145 cm.

Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.

Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.