Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

RODO

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie „Strzemięcin”, ul. Korczaka 21, 86-300 Grudziądz, e-mail:dyrektor@pmstrzemiecin.grudziadz.pl, tel.564610726.
Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 45 – 10 – 471, adres e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl
Państwa dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz danych zawartych
w wiadomości przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz przechowywane w celach archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Odbiorcami Państwa danych osobowych wskazanych w korespondencji mogą być:
w przypadku awarii systemów informatycznych – firmie, która wspiera Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” w pracach serwisowych.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni -  liczony od dnia zakończenia z Państwem korespondencji. W przypadku wiadomości zawierających treści istotne do dochodzenia roszczeń, okres przechowywania zostanie wydłużony o kolejny rok.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam kontakt oraz podjęcie działań w sprawie opisanej w wiadomości elektronicznej.
Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia w przypadku wykrycia błędu), usunięcia danych (oprócz sytuacji w których ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawa
do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

stan na dzień: 12.10.2022 r.

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zakresie monitoringu wizyjnego

 

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie „Strzemięcin”,  które reprezentuje dyrektor.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):  m.smelkowska@um.grudziadz.pl, nr tel.  56 45 10 360 lub 361

3. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w przedszkolu będą przetwarzane przez Administratora:

  • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: wizerunek.

4. Źródłem danych jest system monitoringu.

5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).

6. Zapisy z monitoringuprzechowywane będą przez 30 dni.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.

10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.