Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

O Nas

 

       

                 „W życiorysach lata dziecięce są górami,

                 z których rzeka życia bierze swój           

                 początek, rozpęd i kierunek.”                                                               

                                                          Janusz Korczak

 

        Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” w Grudziądzu jest placówką usytuowaną na górze strzemięcińskiej, z malowniczym widokiem na miasto, w pobliżu lasu i rzeki Wisły, w centrum osiedla mieszkaniowego „Strzemięcin”, funkcjonującą od prawie 40 lat, w różnych strukturach organizacyjnych.   

        Przedszkole przechodziło wiele zmian, począwszy od połączenia od 1.09.1992r. w zakład budżetowy: dwóch przedszkoli - Nr 21 (przy ul. Śniadeckich 6) i  Nr 24 (przy ul. Jackowskiego 47), Żłobka
(przy ul. Korczaka 21) i „zerówki” przy SP Nr 2, a każde z nich miało inną historię i cezurę czasową powstawania.

       Powstał zespół, któremu nadano nazwę „Strzemięcin”, a który to ulegał kolejnym restrukturyzacjom -  likwidacji w 1998r. oddziału „zerowego” przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Żłobka, a następnie budynku Filii Nr 1 (w 2001r.) – przy ul. Śniadeckich 6 i  utworzeniu w 2013r. 2 oddziałów bezpłatnych, tzw. „zerówek” zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Korczaka 23.

Od 1 stycznia 2011r. - Uchwałą Rady Miejskiej - przedszkole przekształcono w jednostkę budżetową, którą jest do dziś.

Obecnie przedszkole jest usytuowane w dwóch budynkach (prawie 1000 m2 każdy):

9 - oddziałowym – przy ul. Korczaka 21,  6 - oddziałowym – przy ul. Jackowskiego 47.

     Przedszkole posiada 350 miejsc dla dzieci 3-4-5-6-letnich w 15 oddziałach płatnych, tzw. "żywieniowych".

     Co roku kończy u nas edukację przedszkolną – po zrealizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - ok.170 absolwentów.

     W każdym budynku znajdują się duże, przestronne, jasne sale (ok. 65m2) z pomieszczeniami gospodarczymi i sanitariatami dla dzieci przy każdej sali, szatnie, przestronne hole, gabinety do pracy indywidualnej, pokoje socjalne, gabinety administracyjne i pomieszczenia kuchenne. Zaletą jest możliwość codziennego, indywidualnego kontaktu rodziców z nauczycielami. Przedszkole posiada własne kuchnie, w których przygotowuje się codziennie od podstaw wszystkie posiłki.

     Każdy budynek posiada także duży, ogrodzony ogród przedszkolny (ponad 0,5 ha), wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci,  bardzo bogatą zieleń i trawiaste podłoże.

     W placówce zatrudnionych jest obecnie 34 nauczycieli oraz 22 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna to nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym - magisterskim (32 osób) i wyższym zawodowym (2 osoby).

      Nauczyciele posiadają też kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki,  terapii pedagogicznej, zarządzania oświatą, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej. Systematycznie uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego, zatrudnieni w naszym przedszkolu są nauczyciele dyplomowani, mianowani oraz kontraktowi. Korzystają również z bardzo licznych form doskonalenia zawodowego, uczestniczą w konferencjach przedmiotowo-metodycznych, sympozjach, warsztatach, kursach, zajęciach koleżeńskich itp. Średnio, każda z nauczycielek ukończyła ok. 25 form doskonalenia zawodowego.

     W przedszkolu zatrudniony jest także wykwalifikowany personel administracyjno-usługowy przedszkola: referent, intendent, 2 kucharki, 3 pomoce kuchenne, 13 woźnych oddziałowych i 2 pracowników gospodarczych.

      Głównym zadaniem przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do przyszłej roli ucznia, do życia i dalszej nauki. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki właściwej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

      W tym celu nauczyciele tworzą sytuacje edukacyjne pobudzające dzieci do twórczego myślenia, kształcenia postawy otwartości, aktywizacji poznawczej, rozwoju samodzielności w procesie zdobywania wiedzy i każdym innym działaniu, podmiotowego traktowania dzieci w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa w atmosferze akceptacji, aprobaty, radości i przyjaźni, indywidualizacji kształcenia i wychowania, warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka.

         Przedszkole posiada elementy i symbolikę określające jego charakter i specyfikę placówki: logo, hymn przedszkola, foldery informacyjne, stronę internetową, stały kalendarz imprez i tradycji przedszkolnych. Pozwalają one dzieciom utożsamiać się ze swoim przedszkolem, a także promować w środowisku, bowiem od wielu lat dzieci i nauczycielki prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności w środowisku lokalnym – podczas licznych imprez między przedszkolnych, w instytucjach pomocy społecznej i innych placówkach. 

       Natomiast wszystkie działania przedszkola zostały podporządkowane głównemu hasłu –misji przedszkola: „Budujemy kapitał społeczny dziecka”, doceniając przez to wagę tego najważniejszego okresu w rozwoju człowieka, kiedy to kształtują się podstawowe cechy osobowościowe, intelektualne i społeczne. 

       Przedszkole już od lat - w cyklu 5-letnim - opracowuje 5-letnie programy rozwoju przedszkola, określając w każdym dominujący, główny kierunek swojej pracy wychowawczo –dydaktyczno-opiekuńczej, i tak:

  • w latach 1992 – 1997 - „Przedszkolak – małym ekologiem” – edukacja ekologiczna, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska oraz wyrabianie nawyków i zachowań proekologicznych,
  • w latach 1997 – 2002 - „Dziecko widzem i aktorem” – edukacja artystyczna, rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą i pięknem języka ojczystego poprzez działalność sceniczno-teatralną i plastyczną,
  • w latach 2002 – 2007 - „Zaufaj nam – nie jesteś sam” – edukacja społeczno -moralna, kształtowanie podstawowych cech inteligencji emocjonalnej, wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych oraz kształtowanie postaw prospołecznych,
  • w latach 2007 – 2012 - „Moja Mała Ojczyzna – pamiętajmy kim jesteśmy” – edukacja regionalna, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego,
  • w latach 2012 – 2017 - ,, Zdrowy przedszkolak - to zdrowy dorosły Polak’’  - edukacja zdrowotna dziecka, kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia.

 

     Istotnym elementem pracy jest także stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków do właściwego i spełniającego wymogi dzisiejszych czasów, funkcjonowania przedszkola. Wiadomo, jak bardzo wzrosły w ostatnich latach oczekiwania  i wymagania jakościowe w stosunku do placówek przedszkolnych i nie tylko. Jakość dzisiejszego życia narzuca szybkie tempo oraz konieczność ciągłych zmian na lepsze.

W tym celu Przedszkole stara się systematycznie doskonalić i wzbogacać bazę przedszkola poprzez modernizację przestrzeni przedszkolnych, inwestycje i remonty, zakup nowych elementów wyposażenia pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i zabawek, książek itp. 

    Dowodem na to, że Przedszkole spełnia liczne standardy osiągnięć i standardy wymagań dotyczące placówek przedszkolnych, świadczą wyniki systematycznych, bieżących kontroli sanitarnych, budowlanych, bhp i ppoż., kuratoryjnych, finansowych i innych. Są też one źródłem informacji do planowania naszych dalszych działań.   

     Działania przedszkola wspierane są przez różne instytucje oraz wielu życzliwych ludzi – zwłaszcza rodziców naszych wychowanków i osób ze środowiska, w którym funkcjonuje.