Kontrast
Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu
Menu
Strona główna  /  Uchwały RM
Uchwały RM
 
UCHWAŁA NR V/22/15
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 25 lutego 2015 r.
 
 
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-Miasto Grudziądz, przyznania tym 
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania tych kryteriów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i
6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr
273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz.
1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146,
poz. 1198, poz. 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole
prowadzone przez gminę-Miasto Grudziądz nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w trybie dziennym -100 pkt.,
2) dziecko jednego rodzica pracującego lub uczącego się/studiującego w trybie dziennym -40 pkt.,
3) rodzeństwo dziecka uczęszczającego obecnie do tego samego przedszkola - 30 pkt.,
4) dziecko potrzebujące wydłużonej opieki - co najmniej 9 godz. pobytu w przedszkolu -20 pkt.
2. W przypadku uzyskania równoważnej liczby punktów na drugim etapie rekrutacyjnym
w pierwszej kolejności przyjmuje się dziecko najstarsze w danym roczniku według daty
urodzenia.
§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których
mowa w § 1:
1) pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w szkole/
uczelni,
2) pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa do
tego samego przedszkola,
3) pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawarte we wniosku
dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (co najmniej 9 godzin).
 
2. Oświadczenia określone w ust. 1 winny zawierać adnotację, że zawarte w danym
oświadczeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
 


 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 21/16
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 27 stycznia 2016 r.
 
w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli miejskich
i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pózn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015 r. poz. 1942 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli miejskich i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
 
  Zarządzenie Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/16
Prezydenta Grudziądza
z dnia 27 stycznia 2016 r.
 
 Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę – miasto Grudziądz
 
 
Lp. Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2016r.
do 31.03.2016r.
 
od 02.05.2016 r.
do 05.05. 2016r.
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
 
do 06.04.2016r. do 10.05.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22.04.2016 r.
o godz. 12.00
 
06.06.2016 r.
o godz. 12.00
 
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 26.04.2016r. do 09.06.2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
29.04.2016 r.
o godz. 12.00
 
13.06.2016 r.
o godz. 12.00
 
 
   
 U Z A S A D N I E N I E
  
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego należało ustalić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-06