Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

Rekrutacja 2024/2025

UWAGA! ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 -

od       01.03.2024r.   do   31.03.2024r.

 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – adres strony:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz

/tylko w tym terminie strona do naboru będzie aktywna/

Nie wydajemy wniosków rekrutacyjnych w wersji papierowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”,

 są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, należy

wydrukować wypełniony wniosek wraz z załącznikami i dostarczyć go

w nieprzekraczalnym terminie do  przedszkola przy ul. Korczaka 21- do 31.03.2024r. -

          wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

/druki dokumentów - oświadczeń - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Niedostarczenie do przedszkola dokumentów w wersji papierowej jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć do wniosku poświadczone tylko swoim podpisem, z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem”.

Listy dzieci zakwalifikowanych będą wywieszone tylko w przedszkolu - 16.04.2024r., o godz. 12.00

Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

 

Po zakończeniu naboru elektronicznego  -

w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola

- należy obowiązkowo  do 23.04.2024r. dostarczyć pisemną deklarację - potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

/druk tej deklaracji - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

 

Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.